Ljudsystem M.Sandberg Norrlyckegatan 11 254 75 Ödåkra. Tel: 042-45 70 421 Mail: info@ljudsystem.se
Allmänna Hyresvillkor §1 Partner Uthyrningen sker fritt Ljudsystem M. Sandberg, Norrlyckegatan 11, 254 75 Ödåkra, lager eller kontor. Vid en eventuell transport tillkommer kostnad för denna. Den hyrande partnern kallas här nedan hyresman. §2 Betalningsvillkor Betalning skall göras kontant vid hyresperiodens början om inget annat avtalats. Vid längre hyresperioder kan eventuell fakturering ske. Betalningsvillkor 10 dagar/netto efter kreditupplysning. Kommun och landsting faktureras med 30 dagar. Betalning skall vara Ljudsystem tillhanda på förfallodagen. Vid utebliven betalning efter påminnelse, samt utebliven påminnelse- och/eller förseningsavgift överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten. §3 Hyresperiod Med Hyresperiod menas den tiden utrustningen lämnar lokaler eller fordon tills den återlämnas dit. §4 Återlämnande 1. Vid försent återlämnande debiteras 1 dygnshyra per dag. 2. Om Hyresman inte kan återlämna den hyrda utrustningen vid hyrestidens utgång, skall hyresman i god tid underrätta Ljudsystem, varvid hyrestiden om så möjligt, kan förlängas eller att Ljudsystem ordnar med returfrakt som debiteras enligt km taxa och arbetstid. Görs inte sådan förlängning eller returfrakt, är Hyresman skyldig att återlämna den hyrda utrustningen vid den uppgjorda tidpunkten. §5 Ägande rätt och använda rätt 1. Hyresobjektet är Ljudsystems egendom och Hyresman förvärvar inte på grund av detta avtal någon äganderätt därtill. Hyresman får inte utan Ljudsystems skriftliga tillstånd låna ut, uthyra, pantsätta eller överlåta hyrd utrustning inte häller föra utrustningen utanför landet. Hyresman får inte heller överlåta sin hyresrätt enligt detta avtal på tredje man. 2. Ljudsystem upplåter endast användar rätten till utrustningen på i detta avtal angivna villkor. 3. Utrustningen får inte införlivas i annan egendom på sådant sätt att Ljudsystems äganderätt går förlorad. 4. Hyrd utrustning som är märkta med Ljudsystems märken och dekaler skall så förbli. Saknas märkning åligger det Hyresman att uppvisande av avtal styrka att utrustningen tillhör Ljudsystem. §6 Skador 1. Under hyrestiden ansvarar Hyresman för de skador som kan uppkomma på utrustningen antingen till följd av Hyresman eller av tredje mans vållande. Det är upp till Hyresman att hålla utrustningen försäkrad. Vid eventuell skada på och/eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är Hyresman skyldig att, utan dröjsmål, ersätta Ljudsystem för den skadade eller försvunna utrustningens fulla nyvärde oavsett eventuella nedskrivningar från försäkringsbolag. Hyresman är skyldig att omedelbart meddela Ljudsystem när skada eller förlust inträffat. 2. Hyresman äger inte rätt att göra ingrepp i utrustningen, även om han är tekniskt kunnig, inte heller låta någon än Ljudsystems tekniker utföra reparation av utrustningen. Har fel uppstått av på utrustningen p.g.a. åtgärd från Hyresman sida är Ljudsystem inte skyldiga att ställa annan felfri utrustning till förfogande, eller reparera utrustningen utan att Hyresman betalar ersättning. 3. Det åligger Hyresman att väl vårda och på betryggande sätt förvara hyrd utrustning under hyresperioden. §7 Kontroll 1. Det åligger Hyresman att kontrollera så att hyrd utrustning är i funktionsdugligt skick vid hyresperiodens början. Eventuella fel och skador skall rapporteras till Ljudsystem omgående. Hyresman ansvarar för att defekt utrustning kommer Ljudsystem tillhanda för reparation eller utbyte. 2. Ljudsystems CD och DVD spelare följer internationell standard. Ljudsystem tar inget ansvar för ospelbara skivor i våra spelare. Ljudsystem ansvarar inte för kvarglömda skivor i våra spelare. §8 Förändring Hyresman får inte förändra eller bygga om hyrd utrustning utan godkännande av Ljudsystem. Eventuella återställningskostnader debiteras Hyresman. §9 Återlämnande av utrustning 1. Hyresman är skyldig att iordningställa hyrd utrustning med tillbehör, förpackningar etc. i den ordning och med den emballering som Ljudsystem utlämnat utrustningen i. 2. Vid återlämnandet av den hyrda utrustningen skall en besiktning av denna ske i närvaro av Hyresman eller dennes ombud. Om detta inte kan göras p.g.a. hyresman får Hyresman acceptera Ljudsystems besiktning. §10 Strömförsörjning 1. Hyresman är skyldig att ha nödvändig kännedom för inkoppling av utrustningen på elnätet. 2. Hyresman ansvarar för att utrustningen inte utsätts för skada vid inkoppling till elnätet och/eller sammankoppling med annan utrustning. 3. Hyresman ansvarar för att tillräcklig el finns tillgängligt och att samtliga eluttag är riktigt kopplade av fackman. 4. Vid arrangemang där Ljudsystem tillhandahåller så vår personal som utrustning svarar Hyresman för att erfordlig el enligt hyreskontrakt finns tillgängligt och att samtliga eluttag är riktiga och korrekt kopplade av fackman. 5. Kostnader för skador uppkomna av felaktig spänning och liknande men även fel på elnätet/uttag/befintligt kablage, debiteras Hyresman. §11 Utomhusarrangemang 1. Vid utomhus arrangemang äger Ljudsystem rätt att självständigt avgöra om ett arrangemang på grund av yttre faktorer, ex kraftigt regn, storm, översvämning, åska mm skall avbrytas på grund av säkerhetsrisker. Hyresman har i sådant fall inte rätt till ersättning på grund av skada. 2. Vid alla utomhus arrangemang skall utrustningen placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn och annat nedfall inte når utrustningen. Hyresman ansvarar för att scenkonstruktion är tillräkligt dimensionerad. Hyrd utrustning får inte ställas direkt på mark, med undantag av utrustning på t.ex. stativ. Hyresman ansvarar för skador på utrustningen uppkommer p.g.a. brister i scenbygge och regnskydd mm. §12 Rökmaskiner mm Rökmaskiner, skummaskiner och bubbelmaskiner mm, kan orsaka skador på ömtåliga lokaler och kringutrustning, samt medföra att brandlarm utlöses. Det åligger Hyresman att i förväg och vid inlastning meddela att sådan utrustning inte får kan användas. Hyresman ansvarar för kostnader på grund av användandet av sådana maskiner. §13 Ersättning för icke genomfört arrangemang 1. Ljudsystem ansvarar inte och kan inte göras ekonomiskt ersättningsskyldiga för ett misslyckat eller inställt arrangemang orsakat av fel på utrustningen eller omständigheter som Ljudsystem inte råder över. 2. Ljudsystem fritar sig från allt ansvar, om Ljudsystem genom omständigheter utom dennes kontroll, inte kan tillhandahålla utrustningen. 3. Avbokning är möjlig fram till 30 dagar före utsatt datum där efter faktureras halv materialkostnad ut. Avbokning 15 dagar innan faktureras full material kostnad ut. §14 Ersättning till tredje man Ljudsystem ansvarar inte för skada som på grund av hyresförhållandet kan komma att skada tredje man. §15 Hävandet av avtal av ljudsystem Om Hyresman är föremål för betalningsanmärkningar, är försatt i konkurs, har inlett ackord, inställt betalningar eller kan vara i sådant obestånd att hyreskostnaderna eller skadestånd inte rätteligen kan betalas, äger Ljudsystem rätt att omedelbart häva hyresavtalet. Hyresman skall krävas belopp motsvarande hyra och eventuellt skadestånd fram till den dagen då utrustningen kunnat hämtas av Ljudsystem. §16 avvikelser i avtal Om villkor i avtal eller ordererkännande avviker från dessa bestämmelser, skall avvikelserna gälla framför dessa bestämmelser. Tillägg eller ändringar till ingångna avtal ska ske skriftligen för att vara giltiga. §17 Kontrakt Hyreskontrakt eller ordererkännande är upprättade i två liktydliga exemplar, varvid vardera partnern erhåller varsitt exemplar. §18 Rättstvist Tvist gällande hyresvillkor skall avgöras först och främst i Helsingborgs Tingsrätt i andra hand i någon övrig svensk domstol. Om någon punkt i detta avtal åsidosätts av lag, förordning, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut skall övriga punkter gälla utan inskränkning på det sätt att skadan för Ljudsystem minimeras.
Välkommen till Ljudsystem Helsingborg Din Leverantör av Ljud, Ljus och Bildteknik