Ljud Ljus Eventsysten Västra Skåne AB Norrlyckegatan 11 254 75 Ödåkra. Tel: 042-45 70 421 Mail: info@ljudsystem.se
Allmänna Hyresvillkor §1 Partner Uthyrningen sker fritt Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB, Norrlyckegatan 11, 254 75 Ödåkra, lager eller kontor. Vid en eventuell transport tillkommer kostnad för denna. Den hyrande partnern kallas här nedan hyresman. §2 Betalningsvillkor Betalning skall göras kontant vid hyresperiodens början om inget annat avtalats. Vid längre hyresperioder kan eventuell fakturering ske. Betalningsvillkor 10 dagar/netto efter kreditupplysning. Kommun och landsting faktureras med 30 dagar. Betalning skall vara Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tillhanda på förfallodagen. Vid utebliven betalning efter påminnelse, samt utebliven påminnelse- och/eller förseningsavgift överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten. §3 Hyresperiod Med Hyresperiod menas den tiden utrustningen lämnar lokaler eller fordon tills den återlämnas dit. §4 Återlämnande 1. Vid försent återlämnande debiteras 1 dygnshyra per dag. 2. Om Hyresman inte kan återlämna den hyrda utrustningen vid hyrestidens utgång, skall hyresman i god tid underrätta Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB varvid hyrestiden om så möjligt, kan förlängas eller att Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ordnar med returfrakt som debiteras enligt km taxa och arbetstid. Görs inte sådan förlängning eller returfrakt, är Hyresman skyldig att återlämna den hyrda utrustningen vid den uppgjorda tidpunkten. §5 Ägande rätt och använda rätt 1. Hyresobjektet är Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB egendom och Hyresman förvärvar inte på grund av detta avtal någon äganderätt därtill. Hyresman får inte utan Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB skriftliga tillstånd låna ut, uthyra, pantsätta eller överlåta hyrd utrustning inte häller föra utrustningen utanför landet. Hyresman får inte heller överlåta sin hyresrätt enligt detta avtal på tredje man. 2. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB upplåter endast användar rätten till utrustningen på i detta avtal angivna villkor. 3. Utrustningen får inte införlivas i annan egendom på sådant sätt att Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB äganderätt går förlorad. 4. Hyrd utrustning som är märkta med Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB märken och dekaler skall så förbli. Saknas märkning åligger det Hyresman att uppvisande av avtal styrka att utrustningen tillhör Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB. §6 Skador 1. Under hyrestiden ansvarar Hyresman för de skador som kan uppkomma på utrustningen antingen till följd av Hyresman eller av tredje mans vållande. Det är upp till Hyresman att hålla utrustningen försäkrad. Vid eventuell skada på och/eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är Hyresman skyldig att, utan dröjsmål, ersätta Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB för den skadade eller försvunna utrustningens fulla nyvärde oavsett eventuella nedskrivningar från försäkringsbolag. Hyresman är skyldig att omedelbart meddela Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB när skada eller förlust inträffat. 2. Hyresman äger inte rätt att göra ingrepp i utrustningen, även om han är tekniskt kunnig, inte heller låta någon än Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tekniker utföra reparation av utrustningen. Har fel uppstått av på utrustningen p.g.a. åtgärd från Hyresman sida är Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB inte skyldiga att ställa annan felfri utrustning till förfogande, eller reparera utrustningen utan att Hyresman betalar ersättning. 3. Det åligger Hyresman att väl vårda och på betryggande sätt förvara hyrd utrustning under hyresperioden. §7 Kontroll 1. Det åligger Hyresman att kontrollera så att hyrd utrustning är i funktionsdugligt skick vid hyresperiodens början. Eventuella fel och skador skall rapporteras till Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB omgående. Hyresman ansvarar för att defekt utrustning kommer Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tillhanda för reparation eller utbyte. 2. Ljudsystems CD och DVD spelare följer internationell standard. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tar inget ansvar för ospelbara skivor i våra spelare. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ansvarar inte för kvarglömda skivor i våra spelare. §8 Förändring Hyresman får inte förändra eller bygga om hyrd utrustning utan godkännande av Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB. Eventuella återställningskostnader debiteras Hyresman. §9 Återlämnande av utrustning 1. Hyresman är skyldig att iordningställa hyrd utrustning med tillbehör, förpackningar etc. i den ordning och med den emballering som Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB utlämnat utrustningen i. 2. Vid återlämnandet av den hyrda utrustningen skall en besiktning av denna ske i närvaro av Hyresman eller dennes ombud. Om detta inte kan göras p.g.a. hyresman får Hyresman acceptera Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB besiktning. §10 Strömförsörjning 1. Hyresman är skyldig att ha nödvändig kännedom för inkoppling av utrustningen på elnätet. 2. Hyresman ansvarar för att utrustningen inte utsätts för skada vid inkoppling till elnätet och/eller sammankoppling med annan utrustning. 3. Hyresman ansvarar för att tillräcklig el finns tillgängligt och att samtliga eluttag är riktigt kopplade av fackman. 4. Vid arrangemang där Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tillhandahåller så vår personal som utrustning svarar Hyresman för att erfordlig el enligt hyreskontrakt finns tillgängligt och att samtliga eluttag är riktiga och korrekt kopplade av fackman. 5. Kostnader för skador uppkomna av felaktig spänning och liknande men även fel på elnätet/uttag/befintligt kablage, debiteras Hyresman. §11 Utomhusarrangemang 1. Vid utomhus arrangemang äger Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB rätt att självständigt avgöra om ett arrangemang på grund av yttre faktorer, ex kraftigt regn, storm, översvämning, åska mm skall avbrytas på grund av säkerhetsrisker. Hyresman har i sådant fall inte rätt till ersättning på grund av skada. 2. Vid alla utomhus arrangemang skall utrustningen placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn och annat nedfall inte når utrustningen. Hyresman ansvarar för att scenkonstruktion är tillräkligt dimensionerad. Hyrd utrustning får inte ställas direkt på mark, med undantag av utrustning på t.ex. stativ. Hyresman ansvarar för skador på utrustningen uppkommer p.g.a. brister i scenbygge och regnskydd mm. §12 Rökmaskiner mm Rökmaskiner, skummaskiner och bubbelmaskiner mm, kan orsaka skador på ömtåliga lokaler och kringutrustning, samt medföra att brandlarm utlöses. Det åligger Hyresman att i förväg och vid inlastning meddela att sådan utrustning inte får kan användas. Hyresman ansvarar för kostnader på grund av användandet av sådana maskiner. §13 Ersättning för icke genomfört arrangemang 1. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ansvarar inte och kan inte göras ekonomiskt ersättningsskyldiga för ett misslyckat eller inställt arrangemang orsakat av fel på utrustningen eller omständigheter som Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB inte råder över. 2. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB fritar sig från allt ansvar, om Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB genom omständigheter utom dennes kontroll, inte kan tillhandahålla utrustningen. 3. Avbokning är möjlig fram till 30 dagar före utsatt datum där efter faktureras halv materialkostnad ut. Avbokning 15 dagar innan faktureras full material kostnad ut. §14 Ersättning till tredje man Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ansvarar inte för skada som på grund av hyresförhållandet kan komma att skada tredje man. §15 Hävandet av avtal av ljudsystem Om Hyresman är föremål för betalningsanmärkningar, är försatt i konkurs, har inlett ackord, inställt betalningar eller kan vara i sådant obestånd att hyreskostnaderna eller skadestånd inte rätteligen kan betalas, äger Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB rätt att omedelbart häva hyresavtalet. Hyresman skall krävas belopp motsvarande hyra och eventuellt skadestånd fram till den dagen då utrustningen kunnat hämtas av Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB. §16 avvikelser i avtal Om villkor i avtal eller ordererkännande avviker från dessa bestämmelser, skall avvikelserna gälla framför dessa bestämmelser. Tillägg eller ändringar till ingångna avtal ska ske skriftligen för att vara giltiga. §17 Kontrakt Hyreskontrakt eller ordererkännande är upprättade i två liktydliga exemplar, varvid vardera partnern erhåller varsitt exemplar. §18 Rättstvist Tvist gällande hyresvillkor skall avgöras först och främst i Helsingborgs Tingsrätt i andra hand i någon övrig svensk domstol. Om någon punkt i detta avtal åsidosätts av lag, förordning, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut skall övriga punkter gälla utan inskränkning på det sätt att skadan för Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB minimeras.
Ljud Ljus Eventsysten Västra Skåne AB Norrlyckegatan 11 254 75 Ödåkra. Tel: 042-45 70 421 Mail: info@ljudsystem.se
Allmänna Hyresvillkor §1 Partner Uthyrningen sker fritt Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB, Norrlyckegatan 11, 254 75 Ödåkra, lager eller kontor. Vid en eventuell transport tillkommer kostnad för denna. Den hyrande partnern kallas här nedan hyresman. §2 Betalningsvillkor Betalning skall göras kontant vid hyresperiodens början om inget annat avtalats. Vid längre hyresperioder kan eventuell fakturering ske. Betalningsvillkor 10 dagar/netto efter kreditupplysning. Kommun och landsting faktureras med 30 dagar. Betalning skall vara Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tillhanda på förfallodagen. Vid utebliven betalning efter påminnelse, samt utebliven påminnelse- och/eller förseningsavgift överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten. §3 Hyresperiod Med Hyresperiod menas den tiden utrustningen lämnar lokaler eller fordon tills den återlämnas dit. §4 Återlämnande 1. Vid försent återlämnande debiteras 1 dygnshyra per dag. 2. Om Hyresman inte kan återlämna den hyrda utrustningen vid hyrestidens utgång, skall hyresman i god tid underrätta Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB varvid hyrestiden om så möjligt, kan förlängas eller att Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ordnar med returfrakt som debiteras enligt km taxa och arbetstid. Görs inte sådan förlängning eller returfrakt, är Hyresman skyldig att återlämna den hyrda utrustningen vid den uppgjorda tidpunkten. §5 Ägande rätt och använda rätt 1. Hyresobjektet är Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB egendom och Hyresman förvärvar inte på grund av detta avtal någon äganderätt därtill. Hyresman får inte utan Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB skriftliga tillstånd låna ut, uthyra, pantsätta eller överlåta hyrd utrustning inte häller föra utrustningen utanför landet. Hyresman får inte heller överlåta sin hyresrätt enligt detta avtal på tredje man. 2. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB upplåter endast användar rätten till utrustningen på i detta avtal angivna villkor. 3. Utrustningen får inte införlivas i annan egendom på sådant sätt att Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB äganderätt går förlorad. 4. Hyrd utrustning som är märkta med Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB märken och dekaler skall så förbli. Saknas märkning åligger det Hyresman att uppvisande av avtal styrka att utrustningen tillhör Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB. §6 Skador 1. Under hyrestiden ansvarar Hyresman för de skador som kan uppkomma på utrustningen antingen till följd av Hyresman eller av tredje mans vållande. Det är upp till Hyresman att hålla utrustningen försäkrad. Vid eventuell skada på och/eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är Hyresman skyldig att, utan dröjsmål, ersätta Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB för den skadade eller försvunna utrustningens fulla nyvärde oavsett eventuella nedskrivningar från försäkringsbolag. Hyresman är skyldig att omedelbart meddela Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB när skada eller förlust inträffat. 2. Hyresman äger inte rätt att göra ingrepp i utrustningen, även om han är tekniskt kunnig, inte heller låta någon än Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tekniker utföra reparation av utrustningen. Har fel uppstått av på utrustningen p.g.a. åtgärd från Hyresman sida är Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB inte skyldiga att ställa annan felfri utrustning till förfogande, eller reparera utrustningen utan att Hyresman betalar ersättning. 3. Det åligger Hyresman att väl vårda och på betryggande sätt förvara hyrd utrustning under hyresperioden. §7 Kontroll 1. Det åligger Hyresman att kontrollera så att hyrd utrustning är i funktionsdugligt skick vid hyresperiodens början. Eventuella fel och skador skall rapporteras till Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB omgående. Hyresman ansvarar för att defekt utrustning kommer Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tillhanda för reparation eller utbyte. 2. Ljudsystems CD och DVD spelare följer internationell standard. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tar inget ansvar för ospelbara skivor i våra spelare. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ansvarar inte för kvarglömda skivor i våra spelare. §8 Förändring Hyresman får inte förändra eller bygga om hyrd utrustning utan godkännande av Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB. Eventuella återställningskostnader debiteras Hyresman. §9 Återlämnande av utrustning 1. Hyresman är skyldig att iordningställa hyrd utrustning med tillbehör, förpackningar etc. i den ordning och med den emballering som Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB utlämnat utrustningen i. 2. Vid återlämnandet av den hyrda utrustningen skall en besiktning av denna ske i närvaro av Hyresman eller dennes ombud. Om detta inte kan göras p.g.a. hyresman får Hyresman acceptera Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB besiktning. §10 Strömförsörjning 1. Hyresman är skyldig att ha nödvändig kännedom för inkoppling av utrustningen på elnätet. 2. Hyresman ansvarar för att utrustningen inte utsätts för skada vid inkoppling till elnätet och/eller sammankoppling med annan utrustning. 3. Hyresman ansvarar för att tillräcklig el finns tillgängligt och att samtliga eluttag är riktigt kopplade av fackman. 4. Vid arrangemang där Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB tillhandahåller så vår personal som utrustning svarar Hyresman för att erfordlig el enligt hyreskontrakt finns tillgängligt och att samtliga eluttag är riktiga och korrekt kopplade av fackman. 5. Kostnader för skador uppkomna av felaktig spänning och liknande men även fel på elnätet/uttag/befintligt kablage, debiteras Hyresman. §11 Utomhusarrangemang 1. Vid utomhus arrangemang äger Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB rätt att självständigt avgöra om ett arrangemang på grund av yttre faktorer, ex kraftigt regn, storm, översvämning, åska mm skall avbrytas på grund av säkerhetsrisker. Hyresman har i sådant fall inte rätt till ersättning på grund av skada. 2. Vid alla utomhus arrangemang skall utrustningen placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn och annat nedfall inte når utrustningen. Hyresman ansvarar för att scenkonstruktion är tillräkligt dimensionerad. Hyrd utrustning får inte ställas direkt på mark, med undantag av utrustning på t.ex. stativ. Hyresman ansvarar för skador på utrustningen uppkommer p.g.a. brister i scenbygge och regnskydd mm. §12 Rökmaskiner mm Rökmaskiner, skummaskiner och bubbelmaskiner mm, kan orsaka skador på ömtåliga lokaler och kringutrustning, samt medföra att brandlarm utlöses. Det åligger Hyresman att i förväg och vid inlastning meddela att sådan utrustning inte får kan användas. Hyresman ansvarar för kostnader på grund av användandet av sådana maskiner. §13 Ersättning för icke genomfört arrangemang 1. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ansvarar inte och kan inte göras ekonomiskt ersättningsskyldiga för ett misslyckat eller inställt arrangemang orsakat av fel på utrustningen eller omständigheter som Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB inte råder över. 2. Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB fritar sig från allt ansvar, om Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB genom omständigheter utom dennes kontroll, inte kan tillhandahålla utrustningen. 3. Avbokning är möjlig fram till 30 dagar före utsatt datum där efter faktureras halv materialkostnad ut. Avbokning 15 dagar innan faktureras full material kostnad ut. §14 Ersättning till tredje man Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB ansvarar inte för skada som på grund av hyresförhållandet kan komma att skada tredje man. §15 Hävandet av avtal av ljudsystem Om Hyresman är föremål för betalningsanmärkningar, är försatt i konkurs, har inlett ackord, inställt betalningar eller kan vara i sådant obestånd att hyreskostnaderna eller skadestånd inte rätteligen kan betalas, äger Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB rätt att omedelbart häva hyresavtalet. Hyresman skall krävas belopp motsvarande hyra och eventuellt skadestånd fram till den dagen då utrustningen kunnat hämtas av Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB. §16 avvikelser i avtal Om villkor i avtal eller ordererkännande avviker från dessa bestämmelser, skall avvikelserna gälla framför dessa bestämmelser. Tillägg eller ändringar till ingångna avtal ska ske skriftligen för att vara giltiga. §17 Kontrakt Hyreskontrakt eller ordererkännande är upprättade i två liktydliga exemplar, varvid vardera partnern erhåller varsitt exemplar. §18 Rättstvist Tvist gällande hyresvillkor skall avgöras först och främst i Helsingborgs Tingsrätt i andra hand i någon övrig svensk domstol. Om någon punkt i detta avtal åsidosätts av lag, förordning, domstolsbeslut eller myndighetsbeslut skall övriga punkter gälla utan inskränkning på det sätt att skadan för Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB minimeras.
Välkommen till Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB Din Leverantör av Ljud, Ljus och Bildteknik
Välkommen till Ljud Ljus Eventsystem Västra Skåne AB Din Leverantör av Ljud, Ljus och Bildteknik